016

احساس خفگی می کنم.

انگار دست و پام و قول و زنجیر کرده باشن.

حال و هوای قفس بهم دست داده.

می خوام پرواز کنم....رها بشم....

آزاد..

/ 1 نظر / 12 بازدید
من

درکت میکنم...[ناراحت]